Priestupky a pokuty

- Prehľad v priestupkoch a v jednotlivých výškach pokút.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a následné výšky pokút

1. Pokuta vo výške od 150 EUR až do výšky 800 EUR a zákaz činnosti do troch rokov:

 • V prípade, že vodič požije alkohol počas vedenia vozidla alebo vedie vozidlo ešte v takom čase po požití, že sa na základe vyšetrenia dokáže jeho prítomnosť v organizme
 • prípad porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dôsledkom čoho vznikne dopravná nehoda
 • Prípad prekročenia rýchlosti podľa osobitného predpisu, prekročenie rýchlosti podľa ustanovenia dopravnej značky alebo dopravného zariadenia
 • V prípade použitia vozidla, ktoré prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla

2. Pokuta výške od 200 EUR do výšky 1000 EUR a zákaz činnosti do piatich rokov:

 • V prípade vedenia motorového vozidla v stave, ktorý vylučuje spôsobilosť viesť motorové vozidlo, požitím alkoholu.
 • V prípade, že vodič požije inú návykovú látku počas vedenia vozidla alebo vedie vozidlo v takom čase po požití, keď sa ešte nachádza v jeho organizme na základe vykonaného vyšetrenia.

3. Pokuta vo výške od 300 EUR do 1 300 EUR a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov:

 • ak vodič odmietne podrobiť sa skúške na alkohol alebo inú návykovú látku, hoci by týmto vyšetrením nijakým spôsobom nebolo poškodené jeho zdravie
 • v prípade účastníkov dopravnej nehody - nezastavenie vozidla, nezdržanie sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode, ktoré by súviselo so zistením, či bola táto látka užitá aj pred nehodou, nezotrvanie na mieste dopravnej nehody až do príchodu polície, alebo nevrátenie sa na miesto nehody po poskytnutí alebo privolaní prvej pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • v prípade vedenia motorového vozidla bez vodičského oprávnenia alebo v čase, keď bol tento vodičský preukaz zadržaný okrem prípadu výučby v autoškole, vykonávania skúšky z vedenia motorového vozidla alebo ak má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu

4. Osobitné pokuty od 60 EUR do výšky 300 EUR a zákaz činnosti do dvoch rokov:

 • V inom prípade ako v predchádzajúcich, ak príde k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu. Pokutu môžete dostať napríklad aj vtedy, keď nebudete mať v aute všetky potrebné doklady.

5. Osobitné pokuty od 100 EUR:

 • V prípade iného konania, ako v prípadoch a) až i), ak príde k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – pokuta od 100 EUR

V blokovom konaní je možné uložiť pokutu za priestupok:

 • v prípade 1. – 3. vo výške do 650 EUR
 • v prípade 4. vo výške do 150 EUR
 • v prípade 5. vo výške do 60 EUR.

V rozkaznom konaní je možné uložiť pokutu za priestupok v prípadoch 1. – 3. do výšky 650 EUR.
Zákonodarný orgán je pri stanovovaní pokút ohraničený ako hornou tak i dolnou hranicou, ktorú nesmie prekročiť a musí prihliadať na všetky okolnosti, následky a závažnosť priestupku.

2011 - 2023 © poistenie-motorovych-vozidiel.sk