Výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď pre zákonné poistenie

Zákonné poistenie je možné vypovedať a to najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Dôvodov na vypovedanie zákonného poistenia či jeho zánik môže byť hneď niekoľko

  1. zmena vlastníka vozidla, na ktoré bolo zákonné poistenie auta uzatvorené
  2. vyradením vozidla z evidencie vozidiel
  3. odcudzením vozidla, ktoré malo zákonné poistenie auta uzatvorené
  4. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie auta dojednané
  5. neuhradením upomienky v termíne stanovenom poskytovateľom zákonného poistenia
  6. dohodou medzi poisťovňou a poistníkom
  7. podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Aké sú pravidlá pre výpoveď poistenia?

Zákonné poistenie možno vypovedať písomne (doručením výpovede poštou) alebo osobne, pričom vypovedať zmluvu o zákonnom poistení môže len poistník (príp. ním poverená osoba) alebo poisťovňa. Vypovedať zákonné poistenie online zatiaľ nie je možné.

Každé vypovedanie zmluvy k poisteniu (okrem toho, ktoré sa robí k výročiu zmluvy) je vždy nutné dokumentovať kópiou toho dokladu, ktorým sa preukazuje jeho oprávnenosť – čiže kópiou kúpnej zmluvy, protokolu o ekologickej likvidácii, príp. protokolu o odcudzení.

Pozor! Pokiaľ zruší poisťovňa zmluvu s vami na základe toho, že ste nezaplatili včas alebo vôbec, už nie ste povinný uzatvoriť si zákonné poistenie na ďalší rok v tej istej poisťovni. Túto novú zmluvu PZP treba uzavrieť do konca poistného obdobia, na ktoré bola uzatváraná pôvodná zmluva na zákonné poistenie.

Výpoveď poistnej zmluvy k PZP

Poistná zmluva sa uzatvára vždy v súlade s Občianskym zákonníkom, preto sa aj výpoveď povinného zmluvného poistenia musí riadiť týmto právnym predpisom. Každá poisťovňa má však osobitné podmienky, ktoré boli v zmluve uvedené, a ktoré treba rešpektovať. Preto si vždy pred podaním výpovede poistenia overte, či neporušujete niektorú z uvedených podmienok.

V prípade, že je výpoveď poistnej zmluvy na PZP oprávnená a poisťovňa nemá vo svojich podmienkach uvedené inak, k výpovedi PZP dochádza dňom jej oznámenia poisťovni. Poisťovne môžu stanoviť ešte tzv. ochrannú lehotu, počas ktorej poistenie aj napriek podanej a doručenej výpovedi platiť. Po uplynutí ochrannej lehoty, ktorej štandardná dĺžka predstavuje 8 dní, dochádza k výpovedi a ukončeniu poistenia.

Ak potrebujete vypovedať poistenie auta, môžete si stiahnuť vzor výpovede PZP. Stačí ho už len upraviť, vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu príslušnej poisťovne. V prípade, že podávate výpoveď z iného dôvodu ako je výročie zmluvy, je potrebné poisťovňu požiadať o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili v rámci daného poistného obdobia. Rovnako vám odporúčame vyžiadať si v rámci výpovede povinného zmluvného poistenia aj potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktoré sa vám môže hodiť neskôr pri uzatváraní nového PZP.

2011 - 2023 © poistenie-motorovych-vozidiel.sk